Wat is een ambifiepoel?

Wat is een ambifieënpoel?

 

Een amfibieënpoel is een natuurelement dat niet aansluit aan een waterloop/sloot en gevoed wordt door grond - en / of regenwater en waarvan in de winterperiode het natte oppervlakte voor ten minste 80 % bestaat uit open water.

 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer:

* Het element is tenminste 1 are en ten hoogste 50 are groot, waarbij het waterbiotoop (water + taluds) minimaal 70% van de wateroppervlakte inneemt. Maximaal 30 % van de oppervlakte van de poel mag bestaan uit landbiotoop zonder regulier landbouwkundig gebruik ( bloemrijk grasland/ ruigte)

* De waterdiepte is in de diepste delen in de periode van 1 oktober tot 1 april tenminste 0,5 mtr. ; incidenteel mag de poel in de zomerperiode droogvallen.

* Maximaal 25 % van de oppervlakte van de oever is begroeid met houtige  gewassen.

* Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan.

* Geen water onttrekken aan het element anders dan voor het drenken van vee.

* In het element mag geen vis uitgezet worden en er mogen geen eenden/ganzen in gehouden of gefokt worden.

* De oever van de poel is begroeid met inheemse plantensoorten met een bedekking van minimaal 75 %.

* Schoningswerkzaamheden verrichten in de periode tussen 1 september en 15 oktober

Wilt U voor subsidie voor het onderhoud van deze poel in aanmerking komen, moet u aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

Het is mogelijk om gedurende 5 jaar een tegemoetkoming in de kosten te verkrijgen. U kunt zich dan aansluiten bij  de collectieve regeling.

 

Aanvullende informatie