Bloemrijke akkerranden 2010

In april 2010 zijn er in de gemeente Laarbeek in totaal ± 60.000 m2 bloemrijke akkerranden en percelen ingezaaid. Dit betreft ± 28.000 m2 akkerrand in eigendom van gemeente Laarbeek en + 32.000 m2 akkerrand en percelen van agrariërs en particulieren. De gemeenteranden en een groot gedeelte van de overige akkerranden en percelen zijn bewerkt en ingezaaid door vrijwilligers van Laarbeeks Landschap. De gemeente Laarbeek heeft in 2010 de patrijs als ambassadeursoort voor de biodiversiteit uitgeroepen. Om deze reden zijn de gemeentelijke akkerranden ingezaaid met een mengsel van verschillende soorten granen en een drietal akkerbloemen. Hierin vindt de patrijs voldoende voedsel en beschutting tegen natuurlijke vijanden.

bloemrijke akkerranden

 De overige akkerranden en percelen zijn ingezaaid met een mengsel van granen en meerdere soorten tikkerbloemen, waarbij getracht is om tussen mei en oktober zoveel mogelijk bloei van bloemen te hebben. Daarnaast zijn twee akkerranden ingezaaid met twee andere zaadmengsels, waaronder een mengsel speciaal geschikt voor bijen en hommels. Op deze manier wordt zoveel mogelijk ervaring opgedaan met mengsels zodat in de toekomst een zo gevarieerd mogelijk mengsel wordt verkregen. Hoe hebben de akkerranden zich ontwikkeld?  Over het algemeen is de bloei van de akkerbloemen goed tot ontwikkeling gekomen. Zowel de akkerranden van de gemeente als van de agrariërs hebben gedurende het gehele groeiseizoen gebloeid. Wel is de bloei tijdelijk minder geweest door de droogteperiode in juni/juli. Daarnaast zijn de akkerranden later in het jaar voornamelijk geel gekleurd.


De ontwikkeling van de diversen granen is in de meeste randen slecht geweest. Dit is met name toe te schrijven aan de 1:oucle periode die is geweest enkele weken nadat de randen zijn ingezaaid. Hierdoor hebben de granen zich niet kunnen ontwikkelen. De gevolgen zijn dat plaatselijk de ondergrond onvoldoende begroeid is geweest met granen, waardoor onkruiden als melde zich wel goed hebben kunnen ontwikkelen en dat de voedselvoorraad van de akkerrand voor de winter minder zal zijn. Uit de twee proefranden blijkt dat met name bladrammanas door zijn witte bloemen later in het jaar zorgt voor een afwijkende kleur in de rand. Over het algemeen hebben de akkerranden en percelen gedurende een belangrijk gedeelte van het groeiseizoen goed gebloeid. Om meer variatie in kleur te krijgen is het voornemen om komend jaar o.a. een kleine hoeveelheid bladrammanas aan het zaadmengsel toe te voegen. Ondanks de slechte opkomst van de granen blijft het gezien de uitzonderlijke koud van begin mei de voorkeur om in april de randen in te blijven zaaien.
Voor informatie of suggesties over het inzaaien van akkerranden en overhoeken kunt u contact opnemen met Marcel van der Heijden via tel: 0492-465540

 

Wat is een ommetje?

Vaak wordt het woord ommetje ten onrechte gebruikt terwijl er geen duidelijk definitie is waaraan een ommetje moet voldoen wil men het een ommetje kunnen noemen. Hier onder een aantal aspecten daarvan:

  • Onverhard pad in agrarisch landschap
  • Zoveel mogelijk op natuur- en cultuurhistorische basis
  • Natuurvriendelijk/landschappelijk ingepast
  • Lokaal ingebed, in de directe leefomgeving, te lopen op ieder uur van de dag vanuit de kern van het dorp
  • Rondwandeling in zichzelf of door het verbinden van paden
  • Opgebouwd uit bestaande paden en nieuwe c.q. herstelde historische paden
  • Liefst met aanpalende horeca al dan niet in de vorm van agrotoerisme
  • Tijdsduur ommetje bedraagt 0,5 tot 1,5 uur
  • Actieradius van minimaal 3 tot maximaal 7 km
  • Een ommetje is fijnmaziger dan het knooppunten netwerk en moet ook tot doel hebben de verrommeling in het landschap te verminderen en het landschap te versterken d. m. v aanleg van bomen, struweel en poelen. Dit niet alleen voor de recreant maar ook t. b. v de biodiversiteit.


In Mariakout zijn drie ommetjes gepland die allen starten bij de Mariagrot. We noemen ze voorlopig ommetje Oost, West en Zuid. Er is gestreefd om zoveel mogelijk langs water te lopen zodat de slogan Laarbeek waterpoort van de Peel ook hier een begrip wordt zonder de kanalen die de andere kernen rijk zijn. Naast de fondsen die vanuit. IDOP ter beschikking gesteld worden zal ook getracht worden om
STIKA gelden eigenaren langs de ommetjes te stimuleren voor aanleg van poelen, boogstam fruit en struweel. Ook zal een beroep gedaan worden op de inwoners van Mariahout bij de aanleg van de ommetjes.
Het streven is om de ommetjes in het voorjaar (Pasen) 2011 gereed te hebben. Bepalend hiervoor het beschikbaar komen van de fondsen en vrijwilligers en de bereidheid van aangelanden om mee te werken aan landschapsverbetering,.

 

Ommetjes in Mariahout

In het kader van het IDOP project Mariahout zijn een aantal projecten gedefinieerd. Een van deze projecten is het benutten van de recreatieve potentie, die Mariahout heeft. Met het aanleggen van wandelpaden, z.g. ommetjes, kunnen deze bezoekers langer in de omgeving worden vastgehouden wat de plaatselijke middenstand ten goede kan komen. Maar bovenal zijn ommetjes van zeer grote waarde voor de eigen inwoners. Door het beleefbaar maken van die omgeving voelen zij zich meer verbonden met de omgeving. Deze verbondenheid zal de zorg voor cultuur, natuur en landschap ten goede komen waardoor een meer duurzame relatie ontstaat tussen de mens en zijn omgeving .De vereniging "Zorg om het Dorp" is de trekker van dit project en werkt voor de ontwikkeling samen met de heemkundekring 't Hof van Lessent en IVN Laarbeek. Voer het Laarbeeks Landschap is het de uitdaging om het onderhoud op zich te nemen.

Planten inventariseren

Laarbeek is een witte vlek op het gebied van natuurinventarisaties. Weten wat waar groeit, is van essentieel belang, voor zowel de natuur als voor ontwikkeling van beleid op het gebied van natuur, milieu en landschap. Nadat we bij het IVN Laarbeek met ongeveer 20 personen in 2009 de cursus determineren en inventariseren van wilde planten hadden gevolgd, zijn we met een iets kleiner aantal, begonnen met het inventariseren van flora op diverse locaties binnen de gemeente Laarbeek. Na een start periode in 2009, zijn we in 2010 met de planten-werkgroep IVN Laarbeek doorgegaan op basis van zogenaamde hokinventarisaties. Het op de vierkante kilometer uitzoeken wat er groeit en bloeit. In Nederland komen ongeveer 1500 soorten vaatplanten voor waarvan er ongeveer 500 op de zogenaamde Rode Lijst staan, als we daar niets aan doen zullen die laatste zeker op den duur verdwijnen.
Dit jaar zijn we voornamelijk bezig in het gebied rondom Croy, langs de oude Zuid Willemsvaart, langs het Wilhelmina kanaal, en het gebied bij de waterzuivering langs de Aa. In de toekomst zullen we met de plantenwerkgroep planmatig gaan inventariseren, binnen de gemeente Laarbeek.
In 2011 zal de plantenwerkgroep van het 1VN heeft de gemeente overleg gehad met enkele diverse locaties die in het Beheersplan Bermen en Sloten 2010 van de gemeente Laarbeek als ecologisch waardevol staan aangegeven. Via ontwikkelingsbeheer, onder regie van de gemeente Laarbeek, wordt toegewerkt naar rijk gevarieerde kruidenrijke ecologische bermen. Afhankelijk van de plaats zijn die meer of minder bloemrijk. Deze bermen zijn voor diverse dieren erg aantrekkelijk en hebben een hoge belevingswaarde. Hierdoor zijn ze ook recreatief aantrekkelijk. Voor veel kleine dieren zal zo meer leefgebied ontstaan en door toename van de plantensoorten zal zelfs het aantal dieren toenemen. De biodiversiteit zal aanmerkelijk groter worden bij ons in Laarbeek.

Bomenbeleidsplan

Iedereen begrijpt dat bomen een belangrijk element zijn in het landschap. Ook zijn ze belangrijk als voedselbron of schuilplaats voor de dieren. In de bebouwde kommen vormen ze vaak een groene verfrissing tussen de stenen. Bomen zijn echter ook vaak onderwerp van gesprek. De een wil soms bepaalde bomen behouden, de ander wil ze zo snel mogelijk kwijt. Tijdens stormen vormen ze soms een gevaar voor gebouwen, voorwerpen of mensen. Na een storm ziet een deel van ons landschap er soms heel beroerd uit. Zo was er in juli ook weer een felle storm waardoor in Laarbeek een groot aantal bomen is omgewaaid of afgebroken. Naar aanleiding daarvan mensen van het IVN en het Laarbeeks Landschap zich voornamelijk hiermee bezig gaan houden. Op die manier hebben wij mee kunnen praten over maatregelen die de gemeente genomen heeft na deze storm. Bij dit overleg is ook het beleid t.a.v. de bomen ter sprake gekomen. Inmiddels heeft de gemeente opdracht gegeven om een bomenbeleidsplan op te stellen. Alle aspecten die met bomen te maken hebben moeten daarin aan bod komen. In de begeleidingsgroep voor dit beleidsplan neemt ook het Laarbeeks Landschap deel. Ons bestuurslid Frans v.d. Berkmortel is hiervoor aanspreekbaar. Zijn telefoonnummer is 0492381707 .

Aanvullende informatie