Wat is een ambifiepoel?

Wat is een ambifieënpoel?

 

Een amfibieënpoel is een natuurelement dat niet aansluit aan een waterloop/sloot en gevoed wordt door grond - en / of regenwater en waarvan in de winterperiode het natte oppervlakte voor ten minste 80 % bestaat uit open water.

 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer:

* Het element is tenminste 1 are en ten hoogste 50 are groot, waarbij het waterbiotoop (water + taluds) minimaal 70% van de wateroppervlakte inneemt. Maximaal 30 % van de oppervlakte van de poel mag bestaan uit landbiotoop zonder regulier landbouwkundig gebruik ( bloemrijk grasland/ ruigte)

* De waterdiepte is in de diepste delen in de periode van 1 oktober tot 1 april tenminste 0,5 mtr. ; incidenteel mag de poel in de zomerperiode droogvallen.

* Maximaal 25 % van de oppervlakte van de oever is begroeid met houtige  gewassen.

* Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan.

* Geen water onttrekken aan het element anders dan voor het drenken van vee.

* In het element mag geen vis uitgezet worden en er mogen geen eenden/ganzen in gehouden of gefokt worden.

* De oever van de poel is begroeid met inheemse plantensoorten met een bedekking van minimaal 75 %.

* Schoningswerkzaamheden verrichten in de periode tussen 1 september en 15 oktober

Wilt U voor subsidie voor het onderhoud van deze poel in aanmerking komen, moet u aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

Het is mogelijk om gedurende 5 jaar een tegemoetkoming in de kosten te verkrijgen. U kunt zich dan aansluiten bij  de collectieve regeling.

 

Snoeien fruitbomen

 

Fruitbomen snoeien.

 snoeien

Er staan een niet te schatten aantal (fruit)bomen binnen de gemeente Laarbeek die onderhoud behoeven. Bomen waar jaren niets aan gedaan is.

Om diverse redenen wordt snoeien uitgesteld. Het ‘laten snoeien door een vakman’ is dikwijls een te grote stap. Mogelijk ook, omdat met de opbrengst toch niet teveel gedaan wordt.

Een mooie gezonde boom op ’t erf of in de tuin willen hebben, kan een reden zijn om de snoeiers van het Laarbeeks Landschap aan te spreken. Hebt u meerdere bomen? Ook dan kunnen we u ook van dienst zijn.

Voor de prijs hoeft u het niet te laten. We hanteren een (laag) vrijwilligers uurtarief. De opbrengst komt ten goede aan materialen, gereedschappen en ter bestrijding van de gemaakte kosten.

Uw contactpersoon voor het snoeien is dhr. Frans van den Berk.

 

 

 

 

 

 

Project bloemrijke akkerranden

Project Bloemrijke akkerranden 2014

Voorwaarden bloemrijke akkerranden en overhoeken 2014

- De akkerrand heeft een breedte van 3 tot 10 meter en een lengte van minimaal 50      meter;
- Een overhoek heeft een oppervlak van minimaal 100 m2 tot maximaal 3.000 m2
- De akkerrand of overhoek wordt in de maand april ingezaaid met het beschikbaar gestelde zaadmengsel. Het zaadmengsel bestaat uit een mengsel van granen met bloemen, een mengsel van granen of een mengsel van bloemen. Bij het laatste mengsel worden de granen en bloemen langs elkaar gezaaid.
- Het gewas in de akkerrand of overhoek blijft in de winter staan en kan in het daaropvolgende jaar in de maand maart worden gemaaid/afgevoerd of ondergewerkt.
- De akkerrand of overhoek wordt niet bemest of beweid en wordt niet gebruikt als pad/werkstrook.
Een uitzondering op bemesting kan worden gemaakt als het graan apart van de bloemen wordt gezaaid. De rand of hoek waar granen worden gezaaid mag volgens de bemestingsnormen voor graan worden bemest.
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de akkerrand of overhoek is niet toegestaan, met uitzondering van het pleksgewijs bestrijden van bijv. akkerdistel.

Samenstelling zaadmengsels


Graan/bloemenmengsel:
zomergerst, zomertriticale, zomertarwe, zomerhaver en zonnebloemen debilis geel, vlas, boekweit, bladrammenas gele mosterd, margriet, phacelia, borage (komkommerkruid), korenbloem, gewone klaproos, duizendblad en gele ganzebloem.

Graanmengsel:
zomergerst, zomertriticale, zomertarwe, zomerhaver en zonnebloemen debilis geel. 

Bloemenmengsel:
vlas, boekweit, bladrammenas, gele mosterd, margriet, phacelia, borage (komkommerkruid), korenbloem, gewone klaproos, duizendblad en gele ganzebloem.

Vergoeding
De vergoeding voor het inzaaien van een akkerrand of overhoek is € 0,17 per m2, indien eigenaar van de grond zelf alle bewerking doet en zelf inzaait. Het zaadmengsel wordt gratis verstrekt.
Het bewerken en inzaaien kan ook door Laarbeeks Landschap worden georganiseerd. De vergoeding voor het inzaaien is dan € 0,12 per m2.
Deelname is mogelijk zolang het beschikbare budget daarvoor toereikend is.

weidevogel belevenis

Belevenissen van een weidevogelbeschermer

Op een middag belt een boer en vraagt wat dat voor een grote vogel is met zo’n kromme snavel.
Ik vertelde hem dat dat wel een wulp moet zijn. Hij had die in zijn weiland zien opvliegen tijdens het kunstmest strooien en was even gaan kijken. (Hij had vorig jaar ook al een wulpennest gevonden!).
Toen ik hem vroeg waar dat dan wel was begon hij gemaakt geheimzinnig te doen waarop ik vroeg of ik een gok mocht wagen. Oké dan: “Op het middelste perceel achteraan aan de Nieuwveldweg” was mijn antwoord. “Verrek je wist het al”  was de reactie. Uiteraard had ik uit de gedragingen al gemerkt dat daar een wulp moest zitten, maar was nog niet echt gaan zoeken en nu hoefde het niet meer.  “Ik heb er een stuk hout bijgelegd, want iets anders had ik niet in de tractor” was de reactie. Ik feliciteerde hem en beloofde hem een beloning. Snel daarna ben ik gaan kijken en het nest met 4 eieren ruim gemarkeerd. Het gras was nog niet erg lang, maar je weet het maar nooit. Dus daarna naar de winkel om een grote zak M en M’s te halen voor zijn kinderen en die is met groot enthousiasme nog diezelfde avond ontvangen door de kinderen. Het stuk hout heb ik hem teruggegeven en hem hartelijk bedankt.
Een aantal dagen voordat er gemaaid zou gaan worden belde hij me op om te vragen of hij nog last kon hebben van de vogel. Ik kon hem geruststellen, want die was al twee weken uit en de stokken waren al weg. Dat wist ik zo zeker omdat tijdens een eerste controle juist de kuikens aan het uitkomen waren. Je moet maar geluk hebben!!
Ruim 10 dagen daarna werd ik opgebeld door een enthousiaste boer met de mededeling dat er grote wulpen rondliepen met 4 kuikens. Ze waren dus allemaal nog in levende lijve aanwezig. Dat er een of meerdere kuikens rond moesten lopen had ik aan het gedrag al gemerkt. Als een boer dan zoiets meldt geeft me dat een fantastisch gevoel en niet alleen door de inhoud van het bericht. Ze leven dan mee met wat er in het veld gebeurt en dat geeft mij een geweldig gevoel. Uiteraard kon ik me niet beheersen en moest gaan kijken. In de vroege avond na geduldig wachten achter het hoge gras zag ik er twee lopen over het weiland. Dus er naar toe om een foto te maken en dat lukte wonderwel. Toch nam het kuiken de benen (of moet ik zeggen: de poten?) en kroop in een droog slootje tussen de hoge begroeiing. Ook daar heb een foto van kunnen maken. Teruglopend kwam mijn adrenalinepeil weer terug op het normale niveau. Op de foto’s zijn dus een wulpenkuiken op een kaal weiland en in een droge sloot te zien.
Wat kan weidevogelbescherming toch mooi zijn!!!
Jaap Wijdenes

 

bomenbeleidsplan Gemeente

.

Laarbeek is een groene landelijke gemeente en profileert zich ook als zodanig. Bomen hebben een belangrijk aandeel in dat imago. Bomen zijn de belangrijkste en meest duurzame groenelementen in de openbare ruimte, die naar mate ze ouder en groter worden steeds meer betekenis krijgen voorde biodiversiteit en temperen de invloed van extreme weersinvloeden en voor de omgeving. De leefbaarheid wordt daar door verhoogd en hebben een goede invloed op gezondheid van mensen. Bomen zijn belangrijk, de gemeente heeft de verantwoordelijkheid om daar zorgvuldig me om te gaan. Vandaar dat de gemeente enkele bomen beleidsplan heeft opgesteld om voor nu en de toekomst dit alles goed te behouden en te ontwikkelen.
In dit plan komen een aantal zaken aan de orde:
Inventarisatie van het bomenbestand
Het kapbeleid
Bouwen en werken rond bomen
Probleem situaties met bomen
Zorgplicht en onderhoud
Organisatorische en financiële consequenties
OP de website van de gemeente Laarbeek kunt u het gehele plan bekijken. Het is een lijvig stuk maar beslist de moeite waard om het  te bekijken.

 

Aanvullende informatie