Rabobank ziet landschapsbeheer helemaal zitten

Voor het werk van de vrijwilligers landschapsbeheer wordt een geringe uurvergoeding gevraagd voor onderhoud en aanschaf van materialen. Tevens is het de enige bron van inkomsten voor de Stichting Laarbeeks Landschap. Gelukkig heeft Rabobank Laarbeek verschillende malen bijgesprongen door middel van financiële bijdragen. Met behulp hiervan is een schaftwagen aangekocht en opgeknapt, kon voor iedere vrijwilliger een veiligheidsuitrusting aangeschaft worden met daarbij ook nog de noodzakelijke gereedschappen. De Stichting is de Rabobank Laarbeek daar zeer erkentelijk voor.

Werkgroep Weidevogelbescherming

Dit is een geheel zelfstandige werkgroep met een apart bestuur van drie personen. Door hen worden alle activiteiten gecoördineerd. De werkgroep bestaat uit ca. 35 vrijwilligers die in groepjes van 4-6 personen vanaf half maart tot half juni naar nesten zoeken. Vooraf is er toestemming nodig van de agrariër om zijn percelen te betreden. Daarvoor zet hij een handtekening en deze z.g. loopvergunning moet de vrijwilliger altijd bij zich hebben. In een prima samenwerking met de boer worden de legsels dan beschermd tijdens allerlei bewerkingen zoals gieren, ploegen, maaien en zaaien.

Lees verder:Werkgroep Weidevogelbescherming

De Pioniersroute is zeer de moeite waard

Een doelstelling van de Stichting is het landschap van vroeger een beetje terug te halen door de bestaande landschapselementen te onderhouden, aan te passen en eventueel andere elementen er aan toe te voegen. Zo zullen meer vogels en andere dieren zich daarin thuis voelen. Dit alles met als ultieme doel het landschap aantrekkelijker te maken voor mensen om er te recreëren.

Lees verder:De Pioniersroute is zeer de moeite waard

Streefbeeld gebied Pioniersroute

Afgelopen drie jaar is er een werkgroep geweest die zich heeft gebogen over de beplanting binnen dit gebied. In deze werkgroep waren meerdere partijen (gemeente, ZLTO, IVN) betrokken. De beplantingskeuze heeft betrekking op gebiedseigen beplanting, inheemse beplanting of grondtolerante beplanting. Vervolgens is er een zgn. streefbeeld (hoe moet het gebied er over 15-20 jaar uitzien) vastgesteld. Er wordt gekeken naar de beplanting die er nu staat. Past dat binnen het toekomstige streefbeeld, dan blijft de beplanting staan. Past het niet dan worden de bomen en struiken gekapt en nieuwe bomen en struiken gepland die wel passen binnen het streefbeeld.

Lees verder:Streefbeeld gebied Pioniersroute

Werkgroep Landschapsbeheer

De vrijwilligers landschapsbeheer zijn wel de meest in het oog vallende groep binnen de Stichting Laarbeeks Landschap. Dat komt door de opvallende veiligheidsjacks en dito helmen. maar vooral ook door de inzet waarmee gewerkt wordt. En.... ook door het werk dat geleverd wordt: goed geknotte wilgen en kundig uitgedunde singels en alles netjes afgewerkt. Het onderhoudswerk wordt gedaan op verzoek van en in overleg met particulieren, de gemeente, Staatsbosbeheer en het Waterschap. Verder worden er jaarlijks werkzaamheden uitgevoerd op kasteel Eyckenlust en Eco Tourist Farm "de Biezen" in Aarle-Rixtel.

Lees verder:Werkgroep Landschapsbeheer

Aanvullende informatie